NA EDUKACYJNYM STARCIE

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Specjalne nr 164 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.przedszkolespecjalne164.pl

Data publikacji strony internetowej: 15 czerwca 2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niżej wymienionych:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak pełnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami,
  • brak możliwości korzystania w pełni ze skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia:  23 marca 2021 r.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie dostępności jest p. Agata Mikołajczak ps164@przedszkolespecjalne164.pl  Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem: 618532316. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 Adres: ul. Libelta 35, 61-707 Poznań

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony ogrodu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków.

W budynku nie ma windy.

Sekretariat znajduje się na parterze budynku.

Na terenie placówki nie ma miejsc parkingowych. Przed przedszkolem, w strefie parkowania, są dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.