NA EDUKACYJNYM STARCIE

Logopedia i AAC

Kwalifikacja dzieci na zajęcia odbywa się w oparciu o zalecenia  właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Po dokonaniu diagnozy, zostaje opracowany dla każdego indywidualny program terapii.

Główne jego cele koncentrują się wokół zagadnień związanych z:

 • wyzwalaniem i wzmacnianiem intencji komunikacyjnej u dziecka,
 • budowaniem systemu językowego w oparciu o głos oraz,  jeśli mogłoby to wspomóc i przyspieszyć rozwój mowy czynnej, w oparciu o  komunikację alternatywną,
 • przygotowaniem aparatu artykulacyjnego do podjęcia funkcji mowy,
 • doskonaleniem pamięci i wrażliwości słuchowej (w tym słuchu rytmicznego i fonematycznego),
 • wzbogacaniem słownika biernego i czynnego.

Sposób realizacji tych celów jest ściśle dostosowywany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, we współpracy ze wszystkim opiekunami dziecka (w przedszkolu i w domu). Pracujemy w oparciu o różne metody: nad artykulacją głównie metodą krakowską – symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania (dysponujemy bogatym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne), ale także techniką: czytania uczestniczącego, tekstów melodycznych. Zasadniczo w oparciu o zasadę naprzemienności.

Dzieci oraz opiekunowie, podczas pobytu w przedszkolu, wykorzystują do porozumiewania się systemy wspomagające mowę: gesty Makaton, obrazki PCS, Piktogramy. Z czasem powstają dla nich narzędzia komunikacyjne, w postaci książek, kart wyboru, czy kart kontekstowych do konkretnej sytuacji, dzięki którym będą mogli poprosić o coś lub opowiedzieć co im się przydarzyło.

Korzystamy z wielu ciekawych pomocy dydaktycznych: urządzeń wyższej technologii do odtwarzania i nagrywania głosu: komunikatorów o różnym poziomie trudności, dyktafonów, mikrofonu z funkcją MP3, interaktywnych programów komputerowych.

Rodzice korzystają z: indywidualnych rozmów i konsultacji w tygodniu komunikacyjnym uzyskując wskazówki jak wykonywać np. masaż logopedyczny w domu, czy otrzymując karty pracy do ćwiczeń artykulacyjnych, które chcą wykonywać z dzieckiem w domu; uczestniczą w warsztatach organizowanych, żeby przybliżyć im problematykę komunikacji wspomagającej mowę oraz w warsztatach, na których samodzielnie wykonują narzędzia komunikacyjne dla swojego dziecka.

 


 

Dbając o optymalne warunki rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, wspomagamy ich rozwój mowy czynnej i biernej, wykorzystując systemy AAC:

 • znaki symboliczno-przedmiotowe,
 • piktogramy,
 • obrazki PCS,
 • gesty Makaton.

Pracujemy nad rozwojem mowy i komunikacji wg ściśle określonego programu, dostosowanego do indywidualnych możliwości każdego dziecka:

 • dokonując diagnozy umiejętności komunikacyjnych osoby niemówiącej,
 • budując środowisko językowe dla osoby uczącej się AAC (strukturyzacje, wspomaganie przekazu, wspomagając znakami stymulację języka),
 • dokształcając się systematycznie, aby być kompetentnym partnerem komunikacji osoby uczącej się AAC,
 • planując początkowe kroki w podnoszeniu umiejętności komunikacji dziecka (wyzwalanie intencji komunikacyjnej, rozszerzanie zachowań komunikacyjnych),
 • dobierając i nauczając strategii komunikacji,
 • nauczając osoby niemówiące posługiwania się pierwszymi i kolejnymi znakami manualnymi oraz graficznymi,
 • rozszerzając wypowiedzi użytkowników AAC i ich komunikacyjne funkcje,
 • dobierając i konstruując pomoce do komunikacji (tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe),
 • wplatając naukę AAC w życie przedszkolne i domowe.