NA EDUKACYJNYM STARCIE

Organizacja pracy

 

  • Przedszkole Specjalne nr 164 jest placówką publiczną dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Organizację pracy określa Statut placówki oraz coroczny arkusz organizacyjny zatwierdzany przez władze zwierzchnie.
  • Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30-16.00. Jest placówką całoroczną, a przerwa wakacyjna przypada na jeden z miesięcy wakacyjnych.
  • Przedszkole jest nieodpłatne. Rodzice ponoszą koszty związane z żywieniem dziecka.
  • Dzieci mają prawo korzystać z bezpłatnego dowozu i odwozu do domu. Zadanie realizuje zewnętrzna firma transportowa wyłoniona w wyniku przetargu.
  • Opieką obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Z uwagi na posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko po odroczeniu obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki do 9 roku życia.
  • W Przedszkolu działa 5 oddziałów. Liczba dzieci w grupie rówieśniczej to 4-6.
  • Każdy oddział ma swoją salę wyposażoną w nowe meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
  • Opiekę nad dziećmi powierza się dwóm nauczycielkom wychowawczyniom, które pracują zmianowo. Nauczycielki w każdej grupie wspomagają panie pomoce nauczyciela.
  • Organizację dnia określa Ramowy Rozkład Dnia, każdego roku opracowywany przez dyrektora.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CZAS TRWANIA PLANOWANE ZAJĘCIA UWAGI
6.30 – 7.00 początek dnia w przedszkolu: powitanie dzieci, zabawy swobodne z wyboru dzieci lub inspirowane przez nauczyciela zajęcia w grupie łączonej – schodzenie się dzieci
7.00 – 7.45 zabawy z wyboru dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem początek zajęć oddziałowych
7.45 – 8.15 przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno- porządkowe
8.15 – 8.45 śniadanie
8.45 – 9.30 toaleta poranna, czynności porządkowe, zabawy z wyboru dzieci 9.00 – 14.00 równolegle indywidualne zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne; dodatkowe zajęcia terapeutyczne: dogoterapia, „rytmika” prowadzone w oddziałach przez specjalistów zewnętrznych z udziałem nauczycieli wychowawców i pomocy nauczyciela; zajęcia kulturalne np. cykl koncertów „Filharmonia pomysłów”, występy i zabawy integrujące dzieci z rówieśnikami z innych przedszkoli;
9.30 – 10.00 zajęcia wstępne
10.00 – 10.30 integracyjne zajęcia muzyczno – ruchowe
10.30 – 11.00 drugie śniadanie, religia rotacyjnie według odrębnego planu
11.00 – 12.15 realizacja miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, ruch na świeżym powietrzu
12.15 – 12.30 przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno – porządkowe
12.30 – 13.00 obiad
13.00 – 15.00 leżakowanie zgodnie z deklaracją rodziców lub zajęcia wspierające rozwój dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, ruch na świeżym powietrzu  

 

zajęcia w grupie łączonej, rozchodzenie się dzieci

15.00 – 16.00 zabawy z inicjatywy dzieci indywidualne i grupowe, ruch na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym