NA EDUKACYJNYM STARCIE

Wykorzystywane metody

 Integracja Bilateralna – to współpraca i koordynacja, w czasie kiedy określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywanie wielu sekwencji ruchów.

Program ćwiczeń z zakresu Integracji Bilateralnej ma na celu poprawić następujące funkcje:

  • integracja dwustronna
  • poprawa schematu ciała i lepsza koordynacja
  • poprawa równowagi statycznej i dynamicznej
  • poprawa integracji sensorycznej

Ciekawe i atrakcyjne dla dziecka pomoce dydaktyczne zapewniają różne formy aktywności, rozbudzają zainteresowanie i pozwalają na samodzielne skorygowanie błędów. Spełniają zasadę stopniowania trudności, tworzą jednolitą i spójną całość, są estetyczne i dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci.


Metoda Krakowska jest metodą systemową- złożoną z zespołu elementów, które są ze sobą wzajemnie powiązane. W codziennej pracy z dzieckiem skupia się przede wszystkim na stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, gdyż to właśnie ta półkula mózgu odpowiada za przetwarzanie linearne, dokonywanie analizy, porządkowanie sekwencyjne, dostrzeganie relacji i analogii miedzy przedmiotami. W trakcie zajęć nie zapominamy o przeplataniu aktywności, które służą stymulacji funkcji wzrokowych, motorycznych, stymulacji pamięci i ćwiczeniu umiejętności kategoryzacji.


Terapia ręki skupia się głównie na usprawnianiu motoryki małej, dzięki której wspieramy rozwój samodzielności i samoobsługi. W zależności od potrzeb danego dziecka, terapia obejmuje szereg działań w zakresie rozwoju chwytu i manipulacji, wzmacnianiu mięśni rąk, dłoni i palców, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz umiejętności planowania ruchu. W trakcie zajęć nie może zabraknąć także ćwiczeń wspierających rozwój grafomotoryki (pisanie po śladzie, wypełnianie konturu, obrysowywanie szablonu, rysunek tematyczny). Dzieci uczą się także poprawnego chwytu kredki, cięcia nożyczkami, pracy z klejem oraz poznają różnorodne masy przekształcalne (kisiel, galaretka, krochmal, plastelina, pianka, piasek kinetyczny)  i manipulują masami sypkimi (ryż, fasola, piasek). W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową w obrębie kończyn górnych, zajęcia skupiają się także na masażu dłoni oraz ćwiczeń mobilizujących używanie całego ramienia.

 


Metoda Weroniki Sherborne oparta jest głównie na ruchu. Jest to system różnorodnych zajęć ruchowych, stosowanych w celu terapii i rozwoju dziecka. Metoda ta bazuje na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej. Ze względu na wielorakie korzyści, jakie daje ona uczestnikom jest nazwana metodą Ruchu Rozwijającego. Nie tylko bowiem wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienie w sferze emocjonalnej i społecznej, ale również uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Program zajęć realizowany w pracy z dziećmi ma pomóc im w poznaniu siebie i innych osób a następnie nauczeniu się ufania im, a dalej poprzez nabranie pewności siebie i wiary we własne możliwości w nauczeniu się aktywnego i twórczego życia.
Założeniem programu jest pomóc dziecku korzystając przede wszystkim z ruchu i możliwości bliskiego, fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem. Zajęcia są prowadzone w niewielkich kilkuosobowych grupach. Na początku zajęć ćwiczenia powinny być skoncentrowane na każdym dziecku z osobna. Następnie przechodzimy do ćwiczeń w parach (2 osoby), a potem w małych zespołach (3-4 osoby), a dopiero na końcu można pracować z całą grupą.

 


Metoda Integracji Sensorycznej dr A. Jean Ayres jest metodą terapeutyczną i profilaktyczną. Teoria bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Podczas zajęć dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.